ชื่อบริษัท บริษัทไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 171  หมู่ 2 ตำบล เขาซก อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190
เบอร์โทรติดต่อ : 038-168555 ต่อ 122 / e-mail : hr-recruit@thaieasterngroup.com
   

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-17000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ตรวจสอบระบบการทำงานของแผนกต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
2. จัดทำ,ตรวจสอบการจัดทำรายงานการผลิต รายการเคลื่อนไหว สินค้าสำเร็จรูป
3. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต


2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   17000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   27-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  การจัดการทรัพยากรมนุษย์,บริหารทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. รับผิดชอบงานฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
2. งานประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
3. รับผิดชอบงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี


3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สโตร์ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   14000-16000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   23-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ควบคุมปริมาณการจัดเก็บ stock วัสดุอุปกรณ์โรงงาน ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
2. ดำเนินการรับเข้า-จ่ายออก ของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ


4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   17000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   27-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และจัด Spec คอมพิวเตอร์
2. ดูแลข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ไม่ให้ข้อมูล ชำรุด,เสียหายหรือสูญเสีย


5. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง,ช่างไฟฟ้า จำนวน 15 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   28-45
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  เครื่องกล,ช่างยนต์,ไฟฟ้ากำลังหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ตรวจเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผน PM
3. วางแผน PM
4. ตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า จุดต่างๆภายในโรงงาน
5. จัดทำรายงานการซ่อมบำรุงต่างๆ


6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยภายในองค์กร
2. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องดานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร


7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิศวกรรมงานสร้าง จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   23000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-45
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศวะกรรมโยธา,ออกแบบ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ควบคุมขั้นตอนและกระบวนการทำงานต่างๆของผู้รับเหมา
2. ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนสร้างให้ตรงตามแบบและข้อกำหนดตามหลักวิศวกรรม
3. ผลักดันความสำเร็จให้เป็นไปตามระยะเวลาและแผนที่กำหนด


8. ตำแหน่ง หัวหน้ากะการผลิต จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   17000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ควบคุมดูแลวัตถุดิบ,เครื่องจักร,และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้เพียงพอ
2. ควบคุมดูแลการผลิตทั้งระบบในกะทำงาน
3. ควบคุมดูแลการจัดเก็บ,คัดแยกผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ


 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398