ชื่อบริษัท บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/478  หมู่ 7 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-454-219 ต่อ 149 / e-mail : recruitment@cobrainter.com
   

1. ตำแหน่ง Customer Service จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   17000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   24-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  English / Marketing / Business Management

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.Follow up Capacity Reservation 2times per year.
2.To ensure actual order form customer to be on time.
3.Monitor actual order vs Capacity Reservation.Feedback to customer ASAP if actual order are less/more than Capacity Reservation.
4.Report customer 3 months SKU break down for major customer.
5.Co-ordinate with Planner Dept.for available shipment date.
6.Co-ordinate with concerned people to support delivery required.
7.Review and co-ordinate with Planner Dept. for special/urgent order.
8.Co-ordinate with Brand Co team for new model,prototype,test/sample board and organize shipping.
9.Inform customer the weekly shipment plan includes ensure no delay shipment occure.
10.Follow up and arrange shipment as customer requiement. 11.Inform customer immediatly once found any problem with shipment such as delay,shortage,overfull etc. 1
2.Verify invoices to be correct and completed befor sending to the customer. 1
3.Co-ordinate between customer and factory in general issue required. 1
4.Provide shipping information to Export dept. for arrange the shipment. 1
5.Co-ordinate with export dept. for shipment status. 1
6.Sending customer the Official Quotation once have agreement for the selling price. 1
7.Work closely with Account Recievable (AR) for cash collection to ensure the statement/payment are on due. 1
8.Maintain and development customer satisfaction.


2. ตำแหน่ง Finance Analyst จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   17000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   24-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Finance/ Accounting

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.Follow up Capacity Reservation 2times per year.
2.To ensure actual order form customer to be on time.
3.Monitor actual order vs Capacity Reservation.Feedback to customer ASAP if actual order are less/more than Capacity Reservation.
4.Report customer 3 months SKU break down for major customer.
5.Co-ordinate with Planner Dept.for available shipment date.
6.Co-ordinate with concerned people to support delivery required.
7.Review and co-ordinate with Planner Dept. for special/urgent order.
8.Co-ordinate with Brand Co team for new model,prototype,test/sample board and organize shipping.
9.Inform customer the weekly shipment plan includes ensure no delay shipment occure.
10.Follow up and arrange shipment as customer requiement. 11.Inform customer immediatly once found any problem with shipment such as delay,shortage,overfull etc. 1
2.Verify invoices to be correct and completed befor sending to the customer. 1
3.Co-ordinate between customer and factory in general issue required. 1
4.Provide shipping information to Export dept. for arrange the shipment. 1
5.Co-ordinate with export dept. for shipment status. 1
6.Sending customer the Official Quotation once have agreement for the selling price. 1
7.Work closely with Account Recievable (AR) for cash collection to ensure the statement/payment are on due. 1
8.Maintain and development customer satisfaction.


3. ตำแหน่ง Graphic Design จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.ติดต่อกับลูกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนสำหรับการจัดทำชิ้นงานตัวอย่าง
2.ติดต่อประสานงานและส่งข้อมูลให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำฟิล์มและแยกสีตามแบบงานกราฟฟิคจากลูกค้า
3.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้า ต้องติดตามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกราฟฟิคตามที่ลูกค้าร้องขอในสายการผลิต
4.ส่งผ่านข้อมูล ข้อคิดเห็นและการขอแก้ไขจากลูกค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้ากับหัวหน้าทีม
5.ประสานงานแผนกวางแผนและประสานงานกระบวนการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง
6.รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผลิตและส่งตัวอย่างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
7.จัดทำเอกสารส่งฟิล์มให้แผนกสกรีน
8.ติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย


4. ตำแหน่ง HR Officer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   17000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  การบริหารทรัพยากรมนุษย์/ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. Review CVs, Selection of candidates.
2. Arrange an interview including conduct interviews with the Line Managers.
3. Update the vacancies and provide the summary report to related party on weekly basis.
4. Conduct Employment Contract Signing and Documentation.
5. Coordinate related party for Onsite Recruitment, job fairs, job advertisement etc.
6. Act as key contact person for HR related issues.


5. ตำแหน่ง Technician จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11000-13000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-30
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  เครื่องกล / การผลิต / เทคนิคอุตสาหกรรม

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2.ปฏิบัติงานด้านการทดลองวัตถุดิบใหม่
3.ปฏิบัติงานให้ทันตามเวลาที่กำหนด รวมถึงมีคุณภาพและใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
4.รายงานและสรุปผลให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ
5.การพัฒนาและปรับปรุงงานด้าน Kaizen และ QCC
6.ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท


 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398